Over Sjaloom

Sjaloom werkt volgens het leerstof - jaarklassensysteem, met daarbinnen veel ruimte voor differentiatie. Daardoor worden kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau benaderd, uitgaande van individuele mogelijkheden en behoeften (onderwijs op maat).

De begrippen “eigen verantwoordelijkheid”, “eigen initiatieven”, “zelfstandigheid”, “interactief”, “uitdaging” en “zelf leren denken” krijgen momenteel sterk de aandacht in de ontwikkeling van de school.
De manier van werken op CBS Sjaloom baseert zich op het concept van actief Leren en doet een beroep op heel andere vaardigheden dan de meeste scholen. De leerkrachten zien meer en andere mogelijkheden om leerlingen uit te dagen. Het gaat bij ons niet alleen om kennisoverdracht, maar ook om te leren leren. Daarbij besteden de leerkrachten veel aandacht aan de sociale en emotionele kant van de kinderen. Voor elke leerling van Sjaloom wordt gekeken wat hij of zij nodig heeft. Leerlingen die extra of andere ondersteuning nodig hebben, worden hierin zo goed mogelijk ondersteund.
Een goed pedagogisch klimaat is voor de school een basisvoorwaarde.
Wij proberen op onze school een klimaat te scheppen waarin elk kind zich veilig, geborgen en geaccepteerd voelt. Wij stimuleren positief gedrag van alle leerlingen ten opzichte van elkaar en wij leggen sterk de nadruk op de omgang met elkaar en de eigen verantwoordelijkheid. Het is voor ons de basisvoorwaarde om de kinderen goed onderwijs te kunnen geven en goed te kunnen begeleiden.

Klasbord

Wij maken gebruik van Klasbord Ouderapp. Hierin houden wij u op de hoogte van wat er gebeurt op school. Belangrijke documenten kunt u vinden in Klasbord Ouderapp onder 'links'.