Zorgvisie

De uitgangspunten en de identiteit van ons onderwijs houden haast automatisch in dat wij speciale aandacht hebben voor het kind dat belemmeringen ondervindt in het leer- en ontwikkelingsproces. Er zal daarom al het mogelijke gedaan worden om kinderen die uitvallen maar ook meer begaafde kinderen op onze school verder te helpen. Hiervoor is speciale begeleiding nodig. Deze speciale begeleiding wordt ook wel RT (Remedial Teaching) genoemd. Naast deze extra begeleiding in de groep wordt dit ook wel eens buiten de groep gegeven. De leerkracht beschrijft de hulp in het groepsplan en wordt daarin ondersteund door de intern begeleider (IB-er).

 

Tijdens de contactgesprekken wordt u door de leerkracht op de hoogte gehouden van het wel en wee van uw kind(eren). Hij/zij zal u dan ook vertellen op welke manier uw kind de instructie en begeleiding krijgt zoals beschreven in het groepsplan.

De groep wordt verdeeld in 3 niveaus, deze niveaus krijgen elk hun eigen aanpak en staat beschreven in het groepsplan
Basisstof voor alle kinderen, herhalingsstof voor kinderen die wat moeite hebben met de basisstof en verrijkingsstof voor de vlotte en goed presterende kinderen. Voor meerbegaafde kinderen zijn we ons onderwijsaanbod nog steeds aan het uitbreiden. 

  
In sommige gevallen wordt er voor een leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld.
In het kader van de wet op passend onderwijs zijn er veranderingen op de scholen. Een van die veranderingen is dat er voor leerlingen die extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht krijgen een OPP opgesteld moet worden.
In een OPP beschrijft de school de doelen die een leerling kan behalen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling. Daarnaast laat het zien naar welk vervolgonderwijs de school, samen met de leerling en diens ouders toewerkt.
Voor ondersteuning die binnen de basisondersteuning van de school valt (beschreven in het groepsplan) is het opstellen van een OPP niet nodig.