Ouderbetrokkenheid

Sjaloom kenmerkt zich door een grote betrokkenheid van de ouders. Bij diverse schoolse en buitenschoolse activiteiten helpen ouders enthousiast mee. De activiteiten zijn heel divers, bijvoorbeeld uitvoeren van onderhoudsklussen, timmerwerk en schilderwerk, helpen bij feesten en andere activiteiten, meefietsen naar de gymzaal of meelopen met de wandeldriedaagse, assisteren bij onderwijsactiviteiten, foto- en filmopnames maken en ga zo maar door. Voor elk wat wils.
Wees als ouder vooral niet te bescheiden en doe mee.
Voor taken waar alle ouders aan meedoen worden roosters gemaakt. Die worden met de ouders gedeeld en staan ook op het beveiligde deel van de website. Gedurende het schooljaar zult u af en toe een bericht ontvangen met de vraag om hulp.

Ouderactiviteitencommissie (OAC)

De ouderactiviteitencommissie (AOC) coördineert tal van activiteiten in samenspraak met de leerkracht die bij een activiteit betrokken is. De contactgegevens van de OAC staan op het beveiligde deel van de website. Nieuwe OAC leden worden door de zittende OAC leden gevraagd in het schooljaar waarin er een vacature ontstaat en dit wordt via de Klasbord Ouderapp met de ouders gecommuniceerd ook kunnen zij dan evt. reacties/bezwaren bij de voorzitter indienen. Nieuwe OAC-leden stellen zich via mail of Klasbord voor aan de ouders. Jaarverslagen en financiële overzichten worden naar ouders gemaild en komen op het beveiligde deel van de website.

Ouderbijdrage

Elk jaar vragen wij van de ouders een vrijwillige ouderbijdrage voor de bekostiging van diverse zaken, zoals traktaties (bijv. bij kerst, paas- en pinksterfeest, sinterklaas), excursies, gastlessen, enz.
De ouderbijdragen die wij vragen zijn als volgt:

  • eerste kind € 35,00
  • tweede kind € 25,00
  • derde kind € 15,00


Medezeggenschapsraad (MR)

De MR van Sjaloom bestaat uit twee geledingen, namelijk 2 ouders en 2 leerkrachten. Eén leerkracht is tevens lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps-raad (GMR) van onze stichting Floreant. De (G)MR kan vergeleken worden met de ondernemingsraad van een bedrijf. Zij heeft instemmings- of adviesbevoegdheid bij tal van belangrijke (beleids)beslissingen. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een MR- en een GMR-reglement. De MR richt zich vooral op het beleid van de eigen school. Daarnaast ontwikkelt zij een visie op zaken waarvoor het advies of de instemming van de GMR nodig is. De contactgegevens van de MR staan op het beveiligde deel van de website. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de gang van zaken op school, dan kunt u daarvoor altijd terecht bij iemand van de MR. 

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door te emailen naar: